KANGUR MATEMATYCZNY

Regulamin konkursu - fragmenty


Strona główna Dla opiekuna Koordynatorzy Historia
 1. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Opłata za udział w konkursie wynosi 8 zł od uczestnika i może być wnoszona przez osoby prywatne, firmy, Rady Rodziców, Dyrekcje Szkół, instytucje i urzędy wspierające działalność oświatową.
 2. Szkoła pragnąca zgłosić swoich uczniów do konkursu w pierwszej kolejności, jeżeli nie posiada jeszcze konta, jest zobowiązana do założenia konta na stronie internetowej organizatora głównego:  www.kangur-mat.pl
 3. Termin przyjmowania zgłoszeń w REGIONIE BIELSKIM został ustalony do 15 stycznia 2014 r.
 4. Po założeniu konta szkoły i elektronicznym zgłoszeniu uczniów należy wysłać wygenerowane elektronicznie zgłoszenie wraz z kopią przekazu na adres organizatora regionalnego
  Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe KAGANEK
  ul. Komorowicka 48, 43-300 Bielsko-Biała

  nr rachunku bankowego (tylko dla regionu bielskiego!):
  76 1020 1390 0000 6002 0153 2365;  PKO BP O/Bielsko-Biała
  Z dopiskiem "Opłata za udział w konkursie KANGUR- ........ osób
  (Przypominamy, wpłata za udział w konkursie KANGUR wynosi 8 zł od jednego ucznia.)
 5. Konkurs odbywa się w sześciu grupach wiekowych:
 6. Zawody mają charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych) trwającego, poza sprawami organizacyjnymi, 75 minut.
 7. Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole lub szkole pobliskiej pod nadzorem nauczyciela - opiekuna konkursu. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia rozwiązań innym osobom.
 8. Niedozwolone jest korzystanie z kalkulatorów i technicznych środków łączności.
 9. Każdy test składa się z pytań o trzech stopniach trudności (w kategorii ŻACZEK 3 razy po 7 zadań, MALUCH 3 razy po 8 zadań, w pozostałych kategoriach 3 razy po 10 zadań). Zasady punktacji są następujące: "Na starcie" uczeń otrzymuje 25% wszystkich punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań (tzn. ŻACZEK - 21 punkty, MALUCH - 24 punkty, pozostałe kategorie - 30 punktów). Maksymalnie może więc otrzymać: ŻACZEK - 105 punktów, MALUCH - 120 punktów a w pozostałych kategoriach - 150 punktów.
 10. Elementem konkursu jest także prawidłowe wypełnienie przez uczestników kart odpowiedzi.
 11. Odpowiedzi udziela się na specjalnej karcie, którą należy wypełniać tylko kolorem czarnym lub granatowym, najlepiej ołówkiem o średniej twardości.
 12. Karty z odpowiedziami opracowywane są za pomocą komputera.
 13. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu i będą dostępne po zalogowanie się na konto szkoły.
 14. Organizator regionalny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego lub skreślenia z listy w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników.

Do pobrania pełne brzmienie regulaminu

Ponadto:
W przypadku dyskwalifikacji ucznia szkolnemu opiekunowi konkursu, po wnikliwym zbadaniu, przysługuje prawo do odwołania w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia wyników.

Informujemy, że organizatorzy konkursu wystawiają tylko jeden dyplom uznania dla szkolnego opiekuna konkursu "KANGUR". W przypadku zespołu szkół dyrektor wskazuje nauczycieli - opiekunów konkursu dla każdego typu szkoły osobno, tj.: dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.


Powrót